มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงมหาวิทยาลัย สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้หรือไม่

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1. การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงมหาวิทยาลัย สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้หรือไม่

2. หากเทอม 2/62 ลงทะเบียนกันไว้ 7 วิชา แต่ปรากฏว่าผลสอบซ่อมเทอม 1/62 ผ่าน 4 วิชา อยากทราบว่า  4 วิชาที่สอบผ่านนั้น สามารถยื่นเรื่องขอคืนค่าลงทะเบียนได้หรือไม่

ผู้ตั้งคำถามนางสาวขวัญชนก มณฑา
e-mailkhwanchanok17@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 พ.ย. 2562 15:57:34
จำนวนผู้อ่าน525

คำตอบ

รายละเอียด

1.

1.1 การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จะสามารถขอคืนได้ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนขอจบ และสำเร็จการศึกษาในภาคนั้นๆค่ะ โดยจะได้รับเงินคืนทั้งใบเสร็จ ยกเว้นค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ

1.2 สามารถให้ผู้อื่นทำแทนได้ค่ะ ต้องกรอกเอกสารใบมอบอำนาจ (สามารถดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์ทั่วไป) + สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมเซนรับรองสำเนาถูกต้อง + ใบรับรองสภา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ + ใบเสร็จภาคที่ลงทะเบียนกันไว้ ไปขอคืนที่สวป.ชั้น 6 ค่ะ

2. ได้ค่ะ นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องยืนยันเกรดที่คณะ แล้วนำใบคำร้อง + ใบเสร็จภาคที่ลงทะเบียนกันไว้ไปขอคืนที่สวป.ชั้น 6 กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจะได้เงินคืนเฉพาะค่าหน่วยกิตค่ะ

ผู้ตอบคำถามปัทมา
วันที่ตอบ19 พ.ย. 2562 13:54:54
IP Address10.3.20.139
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+